tkdth
Thơ xướng hoạ

Tiếng Khóc Ðêm Tân Hôn

San Hô Thành, 22-9-2005Kính gởi chị Huệ Thu,……………Tôi xin gởi chị nguyên văn bài xướng có kèm sẵn lời giới thiệu của một nhân vật ẩn danh. Tôi đã đọc bài nầy cách nay khoảng […]