htc
Thơ xướng hoạ

Ngắm Mầu Hoa Trắng  & Tràn Thinh Không

Ngắm Mầu Hoa Trắng  Cuối Xuân lên chồi mới Sang Hạ tắm nắng vàng ……….Huệ khoe mầu hoa trắng Xóm làng ngào ngạt hương  Tôi yêu bông hoa trắng Tỏa hương nơi đất lành Hoa như thơ diễm lệ Ngời sáng […]