Kính thân
Thơ xướng hoạ

Hoạ Thơ Thái Cuồng

Lời Quê Góp Nhặt  Ngẫm cảnh quê hương luống ngậm ngùi Coi thơ xướng họa cũng nguôi nguôi Khá khen dũng khí luôn tràn ngập ………Lại phục từ tâm vẫn sáng ngời Lẫn lộn vàng thau, nghe đã khoái Nhiễu […]