huth
Thơ xướng hoạ

Hành Tuổi Sáu Mươi

Bài Xướng:Hành Tuổi Sáu MươiThơ Tường Linh Hà Thượng Nhân & Huệ Thu Họa ……………. Vượt cuộc nhân sinh quá nửa đườngSáu mười năm chẵn, góc chiều thương Rượu bày ước lệ mời thơ lạiGia định giờ […]