Thơ Đường

Vọng Anh Vũ Châu hoài Nễ Hành – 望鸚鵡洲懷禰衡

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong, thời kỳ: Thịnh ĐườngNguyên tác: Lý Bạch …… 望鸚鵡洲懷禰衡 魏帝營八極, 蟻觀一禰衡。 黃祖斗筲人, 殺之受惡名。 吳江賦鸚鵡, 落筆超群英。 鏘鏘振金玉, 句句欲飛鳴。 鷙鶚啄孤鳳, 千春傷我情。 五嶽起方寸, 隱然詎可平? 才高竟何施, 寡識冒天刑。 至今芳洲上, 蘭蕙不忍生。 Phiên âm:  Vọng Anh Vũ châu hoài Nễ Hành  Ngụy đế[1] doanh bát cực, Nghĩ quan nhất Nễ Hành.[2] Hoàng Tổ[3] đẩu […]

Lý Bạch  李白
Thơ Đường

Bạch Đầu Ngâm – 白頭吟

Lý Bạch: 李白 (701- 762)  白頭吟 錦水東北流, 波蕩雙鴛鴦。 雄巢漢宮樹, 雌弄秦草芳。……… 寧同萬死碎綺翼, 不忍雲間兩分張。 此時阿嬌正嬌妒, 獨坐長門愁日暮。 但愿君恩顧妾深, 豈惜黃金買詞賦。 相如作賦得黃金, 丈夫好新多異心。 一朝將聘茂陵女, 文君因贈白頭吟。 東流不作西歸水, 落花辭條羞故林。 兔絲固無情, 隨風任傾倒。 誰使女蘿枝, 而來強縈抱。 兩草猶一心, 人心不如草。 莫卷龍須席, 從他生網絲。 且留琥珀枕, 或有夢來時。 覆水再收豈滿杯, 棄妾已去難重回。 古來得意不相負, 只今惟見青陵臺。  Bạch đầu ngâm Cẩm thủy đông băc lưu Ba đãng song uyên ương Hùng sào Hán cung thụ Thư lộng Tần thảo phương Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực Bất nhẫn vân […]