xtnl
Thơ 7 chữ

Tóc Xỏa Ngang Lưng

Mai anh đi bé có buồn không Mai anh đi nhớ bé vô cùng. Nhớ nắng buổi chiều nghiêng bóng xế. Nhớ môi cười áo trắng rung rung. …….. Mai anh đi đường xa xa lắm. Đời con trai như […]