@image 1
Thơ đấu tranh

ĐẤT NƯỚC TÔI

Đất nước tôi có rất nhiều nhà tù, đủ cỡ, đủ loại, đủ cấp, có khả năng biến con người của thế kỷ 21 trở thành người tiền sử trong thời gian ngắn nhất. Nước […]