Nhớ
Thơ xướng hoạ

Nhớ

Bài xướng: Nhớ ai vào ngẩn lại ra ngơ Một cõi lòng riêng bối rối thơ Xướng họa dẫu cùng chung một vận Nước mây đành cách biệt đôi bờ ………….Ngoài song buồn rọi trăng chênh chếch Bên gối sầu […]

ng Sợ
Thơ xướng hoạ

Đừng Sợ / Khó Quá

Đừng Sợ bài xướng  Tuy chẳng môn đồ của Khổng Khưu Kinh thi còn rộn tiếng thư cưu Vô vi thật khó mà vô tướng Bất oán làm sao dễ bất vưu ….. Khẳng khái có ngàn câu chính khí Tài […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Cung Diễm họa

Cổ Lai Hy – Cung Diễm họa  Thoát chốc mà nay bảy chục rồi ….. Thời gian như nước hững hờ trôi Mắt tuy choáng ngợp nền tân học Lòng vẫn thương vương nếp cựu thời […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Vui Tuổi Hạc [Tựa]

Tựa Sau thơ xướng họa Hoa Giáp, Ðông Anh lại tiếp tục cho in Vui Tuổi Hạc. Cũng những bạn thơ cũ với những vần thơ xưa, nhưng bây giờ là tuổi bảy mươi chứ […]

Chùm Thơ Cuối Năm
Thơ xướng hoạ

Chùm Thơ Cuối Năm

Bài Xướng :1 Những lúc này đây lạnh chớm Ðông Tiếc không được đốt đám than nồng Ngày đêm phai lạt đôi môi thắm Năm tháng phôi pha mảnh má hồng Ðà Lạt thừa chăng ngàn nỗi nhớ Ca Li thiếu […]