0-951bc-149b7-817f6-1
Thơ đấu tranh

Ngày quốc nhục

Tháng chín, ngày hai nhục rành rànhĐường xá không người lễ vắng tanhXe thùng rào cản thu góc tốiChó săn cảnh sát núp khúc quanhQuỉ đói hồ đồng môi tím ngắtĐảng nô trọng vượng mắt […]