Hoa Phi Hoa 花非花
Thơ Đường

Hoa Phi Hoa 花非花

Bạch Cư Dị 白居易 (772-846)  花非花 非花, 霧非霧。 夜半來, 天明去。 來如春夢幾多時, 去似朝雲無覓處。 Hoa Phi Hoa – Bạch Cư Dị ….. Hoa phi hoa, Vụ phi vụ. Dạ bán lai, Thiên minh khứ. Lai như xuân mộng kỷ đa thời,Khứ tự triêu vân vô mịch xứ […]

Vấn Hoài Thuỷ - 問淮水
Thơ Đường

Vấn Hoài Thuỷ – 問淮水

Bạch Cư Dị 白居易 (772-846)  問 淮 水  自 嗟 名 利 客 擾 擾 在 人 間 何 事 長 淮 水 東 流 亦 不 閒 Vấn Hoài Thuỷ – Bạch Cư Dị …. Tự ta danh lợi […]

Bạch Cư Dị 白居易
Thơ Đường

Trì thượng – 池上

Bạch Cư Dị 白居易 (772-846)  池上 小 娃 撐 小 艇 偷 採 白 蓮 迴 不 解 藏 蹤 跡 浮 萍 一 道 開 Trì Thượng – Bạch Cư Dị …….  Tiểu oa sanh tiểu đĩnh, Thâu thái […]