Cỏ Biếc

0

Cỏ !  Mọc từ thuở nào trên đất ?  Có lẽ … cỏ hiện thân sớm nhất  Tự đứng lên và hát dưới mặt Trời  Cỏ biết yêu ..……  Mà không thốt nên lời !  […]