Quê Choa

0

Quê choa là chi hở bọ, Mượn tạm quốc tế rất tài? Quê choa là chi hở mệ, Trồng cỏ lừng danh nước ngoài? Quê choa khế chua hơn dấm, Mi đừng trèo hái mất […]