TRẺ

Xưng trẻ mà không biết trọng già
Trẻ cào lịch sử, chửi ông cha
Trẻ không chống cộng khoe yêu nước ?
Trẻ chẳng trừ gian bảo cứu nhà ?
Trẻ khoác cờ vàng lừa tổ quốc
Trẻ đem bánh vẽ bịp sơn hà
Nếu tin trẻ ấy là tin vẹm
Như đã tin bày kháng chiến ma !!!
Ngô Minh Hằng

Đã được xem 28 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*