Nếu

NẾU

Nếu chiếm được nàng, chàng sẽ khoe:
Phục chàng, tình-địch hết ho-he!
Thoả nguyền, chàng sẽ không than tiếc
Rằng bản đản tim trỗi lạc bè!

Nàng, nếu thành-công, sẽ tự-hào
Xứng danh học rộng với tài cao!
Sẽ không thua kém gì nam-giới,
Không thẹn-thùng chi phận má đào!

Bạn nếu hoàn-toàn sống hảo-lương,
Chắc mai sau sẽ nhập thiên-đường,
Sẽ chê những kẻ lâm tai-ách
Là vụng đường tu, tội-lỗi vương!

Họ nếu tìm ra Chính-Nghĩa rồi
Thì đâu còn quản máu xương phơi!
Hoà-Bình trân quý nên ngưng bắn,
Chứ chẳng vì… hèn, sợ chết thôi!

Mỹ nếu tiêu-trừ Việt-Cộng ngay,
Thì vinh biết mấy Quốc+Dân này!
Có đâu mặt-nạ-ma ra* mặt
Tự-thán: “sai lầm khủng-khiếp thay!”

THANH-THANH

*McNamara, cựu Bộ-Trưởng Quốc-Phòng Hoa-Kỳ, tác-giả cuốn hồi-ký “In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam.”

 

I F

If he won her heart, he would brag
That those who courted her he rose above;
Being in glory, he surely would never nag
At having allegedly misplaced his love!

If she succeeded in knowledge and talents,
She would find pride of a dignified human,
Between sterner and weaker no imbalance
Worth complaining of being a woman!

If you have been living a truly pious life,
You would end being saved by the Savior;
About those not surviving disasters’ strike,
You would assert they paid for ill behavior!

If they determined a Just Cause to pursue,
They would sacrifice their lives so dear;
And anti-war movements would peace renew
But not casualties try to dodge, out of fear!

If the United States won the Vietnam battle,
It would embellish its history right along
And not be a victim for McNamara* to rattle
In his retrospect, “We were terribly wrong!”

THANH-THANH

Đã xem 1276 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*